Føremål med skulebibliotek

av Arild Ness sist endret 2020-02-21T09:55:29+01:00
Skulebibliotektilbodet skal vere i samsvar med strategi for utvikling av skulebibliotek i vidaregåande opplæring i Hordaland 2017 – 2020, «Skulebiblioteket – kunnskapskjelde, kulturberar og sosial møteplass.». Strategien var vedtatt i fylkestinget i desember 2016.

I følgje Hordland fylkeskommune sin strategi skal skulebiblioteket:

 • Auke motivasjon, vekke nysgjerrigheit og begeistring for læring.
     
 • Gi oppleving av læring, motivasjon og meistring, uavhengig av bakgrunn eller individuelle føresetnader.
     
 • Legge til rette for auka læringsutbytte.
     
 • Vere ein ressurs for å styrke leseferdigheit og digitale ferdigheiter.
     
 • Lære elevane å finne og bruke tekst og kjelder i einskilde fag.
     
 • Vere til inspirasjon, hjelp og støtte for undervisningspersonalet.
     
 • Delta i skulen sitt arbeid for auka gjennomføring.
     
 • Vere samlingsstad og arena for kulturelle opplevingar og litteratur.
     
 • Vere ein sosial møteplass.
     
 • Skape trivsel og motverke utanforskap ved å møte elevar med respekt og omtanke.
     
 • Bidra til eit godt psykososialt skulemiljø.

Skulebibliotekfunksjonen må i tillegg ivareta:

 • Skulen sine behov slik driftsavtalen skisserer.
     
 • Bibliotekfagleg brukaropplæring for nye elevar og lærarar ved starten av skuleåret.
     
 • Planlegge og gjennomføre kurstilbod i brukaropplæring for elevar og lærarar i samsvar med skulen sitt årshjul og pedagogiske arbeid.
     
 • Opplæring av skolen sitt personale i bruk av biblioteket som pedagogisk verkty.
     
 • Innsikt i læreplanar og pedagogiske føringar for skulen sitt arbeid.
     
 • Samarbeide med skulen om elevutstillingar og arrangement.
     
 • Vere til stades på skulen sine opne dagar.
     
 • At elevane er kjende med tilgjengelege læringsressursar, og lære dei å finne og bruke tekst og kjelder i einskilde fag.
     
 • Planlegge og gjennomføre prosjekt og andre undervisningsopplegg, skaffe og formidle relevante bøker og medier til slike prosjekt.
     
 • Utlån, innlevering, registrering og istandgjering av lærebøker i skuleåret. I tillegg kjem ansvar for bestilling, innkjøp, mottak, purring på ikkje-levert materiale og krav om erstatning for ikkje-leverte læremiddel. Skulen har ansvar for å gi B.O.B. beskjed om kva læremiddel som skal gå ut frå samlinga.    
     
 • Å delta i nettverksgruppa for skulebibliotekarane i vgs i Hordaland.
     
 • Å delta på kurs og seminar og halde seg orientert om utviklinga innan skulebibliotek.
     
 • Å gå inn i den daglege drifta av biblioteket.