av Gudrun Gregersen — sist endret 2016-09-17T00:31:25+01:00
26.11.1996 søkte Bergen Off. Bibliotek Statens bibliotektilsyn om midler til prosjektet "Nettbiblioteket". Etter diskusjoner med Statens bibliotektilsyn ble også et tillegg til opprinnelig prosjektsøknad sendt pr. 18.12.1997.

Bergen Off. Bibliotek juni 2000

Rapport

Nettbiblioteket

http://www.bergen.folkebibl.no/

 

Hvordan prosjektet startet.

26.11.1996 søkte Bergen Off. Bibliotek Statens bibliotektilsyn om midler til prosjektet "Nettbiblioteket". Etter diskusjoner med Statens bibliotektilsyn ble også et tillegg til opprinnelig prosjektsøknad sendt pr. 18.12.1997

Formålet ble beskrevet slik:

Å etablere og utvikle et selvstendig virtuellt bibliotek med et aktuelt innhold av god kvalitet og med stor nytteverdi for brukeren. Innholdet skulle gis en pregnant estetikk, med et kunstnerisk grep om visuell utforming, og en ordning som gjorde det tiltrekkende og brukervennlig.

Nettbiblioteket skulle dessuten forene oppgaven som et selvstendig bibliotek på nettet, med oppgaven som Bergen Off. Biblioteks hjemmeside på internett, - uten å fremstå som en tradisjonell informasjonskanal for det fysiske biblioteket.

Hovedutvalg for fritid og kultur behandlet prosjektet 30.01.1997 i sak nr 11/97, og gjorde slikt vedtak:

 

1. HOFR slutter seg til at det 3-årige prosjektet "BOBs nettbibliotek" settes i gang, og tar til etterretning at søknad om forsøks- og utviklingsmidler er gått til Statens Bibliotektilsyn og Norsk Kulturråd

2. Prosjektkostnadenes egenandel, beregnet oppover til maksimum kroner 600.000.- for årene 1997-99 kan dekkes over "Bergen Off. Biblioteks tryknings- og informasjonsfond.

 

Prosjektet fikk tilsagn om støtte fra Statens bibliotektilsyn 19.12.1997:

 

"vi viser til søknad datert 26.22.1996 med tillegg og endringer datert 18.12.97 om tilskudd til prosjektet: BOBs nettbibliotek. Statens bibliotektilsyn har innvilget søknaden med kr 125.000."

 

Støtte fra Statens bibliotektilsyn jfr.:

 • brev av 22.12.1997 kr 125.000,-
 • brev av 12.06.1998 kr 175.000,-
 • brev av 24.03.1999 kr 100.000,-

i alt: kr 400.000,-

 

Bevilgningen dekker også reiseutgifter m.v. for Statens bibliotektilsyns representant i styringsgruppen.

Søknad til Norsk Kulturråd av 23.04.1997, om støtte til delprosjekt "Vestlandsforfattere" i Nettbiblioteket, for formidling av forfattere/litteratur ble innvilget 21.05.1997 med kr 100.000.

På forhånd var prosjektet drøftet med billedkunstner og forfatter Gerhard Stoltz, og da finansiering var avklart, ble Gerhard Stoltz engasjert til prosjektet som "informasjonsarkitekt" for å utvikle et nettsted som i tillegg til hensiktsmessig og klar struktur også skulle kjennetegnes av en lekker og gjennomført design.

 

Formell organisering av prosjektet:

Styringsgruppe for prosjektet:

Bergen Off. Bibliotek:

 • biblioteksjef Trine Kolderup Flaten,
 • avdelingsleder Dagny Eide,
 • IT-bibliotekar Henrik K. Nielsen,
 • spesialbibliotekar Lise Haaland,
 • utlånssjef Karen Marie Loge,
 • nettbibliotekar Kristin Valeur Børresen,
 • avdelingsleder Siren Steen,
 • spesialkonsulent Gudrun Gregersen.

Billedkunstner Gerhard Stoltz deltok på flere møter i styringsgruppen.

Fra 31.03.1998, ved åpningen av Nettbiblioteket, ble ny og utvidet styringsgruppe for prosjektet konstituert. Disse nye medlemmene kom til:

 • Statens bibliotektilsyn v. Kjartan Vevle,
 • Hordaland fylkesbibliotek v. fylkesbiblioteksjef Tove Pemmer Sætre,
 • Kulturnett Hordaland v. Synnøve Gjermundnes (tiltrådte senere),

 

En arbeidsgruppe ble opprettet, bestående av dem som daglig arbeidet med prosjektet. Denne gruppen har dels hatt formelt innkalte møter med referat fra beslutninger og oppsummeringer, og dels mer uformelle diskusjonsmøter.

 

 

Medlemmer i arbeidsgruppen:

 • Avdelingsleder for bibliotektekniske tjenester Dagny Eide, leder i arbeidsgruppen
 • IT-bibliotekar Henrik Nielsen
 • Nettbibliotekar Kristin Valeur Børresen, senere kom Kari Mestad også til,
 • Avdelingsleder ved hovedutlånet Karen Marie Loge,
 • Avdelingsleder ved musikkavdelingen Siren Steen,
 • Spesialbiblioteker Lise Haaland ved avdeling for Lokalhistorie /referanse.
 • Biblioteksjef og spesialkonsulent deltok på mange av møtene.

 

Til prosjektmedarbeidere var disse bibliotekarene engasjert:

Henrik K. Nielsen

 • fra 01.06.1997 til 31.01.1998, 50% stilling
 • ""
 • fra 01.02.1998 til 01.09.1998, 80% stilling
 • ""
 • fra 01.09.1998 til 01.02.1999, 65% stilling
 • ""
 • fra 01.02.1999 til 31.12.1999, 20% stilling

Kristin Valeur Børretsen

 • fra 01.08.1997 til 31.01.1998, 33% stilling
 • ""
 • fra 02.02.1998 til 04.01.1999, 50% stilling
 • ""
 • fra 04.01.1999 til 15.12.1999, 20% stilling

Kari Mestad

 • fra 04.01.1999 til 31.12.1999, 30% stilling

 

 

Nettbibliotekets innhold:

Nettbiblioteket ble opprettet med "avdelingene": Voksenavdeling, Barneavdeling, Lokalhistorie Musikkavdeling/Griegsamling, Vestlandsforfattere, Utstillinger.

Bibliografiske informasjoner og tjenester er basert på Bergen Off. Biblioteks samlinger og personale.

Nøkkelinformasjon og en del av innholdet ellers er presentert på engelsk, både fordi tallene viser at Nettbiblioteket har mange brukere fra andre land, og fordi det er til hjelp for utlendinger som bor i Norge.

Et viktig aspekt ved prosjektet varBarneavdelingens utprøving av on-line tjenester for barn, spesielt å undersøke hvilken effekt det hadde for spørrerne å få svar umiddelbart i stedet for f. eks. dagen etter.

Dette er prøvet ut, etter at Nettbiblioteket var godt utviklet og innarbeidet som et åpent tilbud til alle. I samarbeid med 2 skoler ble det gjort et lukket forsøk høsten -99, med fast åpningstid og med bibliotekar “på vakt” for umiddelbart å svare på elevene/lærernes spørsmål via e-mail.

Egen rapport om det lukkede forsøket er vedlagt.

For prosjektet Vestlandsforfatterne ble det samarbeidet med Norsk Forfattersentrum, Vestlandsavdelingen. Det ble tatt utgangspunkt i deres registrerte data om medlemmene, og de er alle tilskrevet om prosjektet og har fått mulighet til å reservere seg. Nettstedet omfatter presentasjon av forfatterne, (i alt 111) og deres litterære produksjon med linker til bokdatabasen. Opplysningene holdes jevnlig à jour.

En videre utvikling er skjedd i forbindelse med et samarbeidesprosjekt mellom bibliotekene i de Europeiske kulturbyene år 2000. Der har Bergen Off. Bibliotek laget en mal for de øvrige bibliotekenes forfatterpresentasjoner, og har selv laget meget bred presentasjon av tre forfattere og deres verker. (Jon Fosse, Kjartan Fløgstad og Gunnar Staalesen).

http://www.literature2000.org

Musikkavdelingen/Griegsamlingen er av stor interesse utenom Norge og derfor er Griegsamlingen kortfattet presentert på engelsk, tysk, fransk og japansk. Mer utfyllende "artikkelstoff " er på engelsk og norsk. Det er en fyldig lenkesamling med vekt på Bergen og Hordaland.

Lokalhistorie har bygget opp en grundig lenkesamling innen feltet, det gis oversikter over nyheter, og informasjon om pågående arbeid med f.eks. bygdebøker.

Voksenavdelingen har lagt vekt på å gi gode lesetips og skiftende tema hver måned. Det er gode lenkesamlinger, og mer sporadisk: "Ønskediktet," som viste seg ikke å bli så mye besøkt.

Barneavdelingen har i tillegg til hele 5 lesestips pr . måned og månedlige nye tema svart på referansespørsmål via nettet. Referansetjenesten har vært tilgjengelig for alle. Høsten 1999 er det i tillegg prøvd ut referansetjenester i et lukket forsøk i samarbeid med skoler.

Forholdet til opphavsrettbelagt stoff (tekst, bilder m.v.)

Bergen Off. Bibliotek legger stor vekt på å overholde lovbestemmelsene om opphavsrett til punkt og prikke. Det innhentes skriftlige tillatelser til bruk av opphavsrettsbelagt materiale, og opphavsmannen betales etter en omforent sats for bruk av f. eks,. dikt. Forlag/utgivers tillatelse innhentes også, men vederlag har ikke vært utbetalt til dem.

Opplysninger om copyright og evt. eierforhold oppgis i tilknytning til materialet som er benyttet.

Man er også nøye med å oppgi kilder for sitater o.a.

Bibliotekpersonalet som har laget stoffet til Nettbiblioteket navngis, likeledes de som har ansvar for stoffområder, evt. hvilken avdeling som har ansvar for ajourhold.

Biblioteksjefen er ansvarlig redaktør for alt som produseres i Nettbiblioteket.

Copyright til Nettbiblioteket: Bergen Off. Bibliotek og Gerhard Stoltz.

 

Samarbeid mellom Nettbiblioteket og Kulturnett Hordaland

Nettbiblioteket åpnet omtrent samtidig med at det ble dannet en prosjektgruppe som skulle arbeide med oppbyggingen av Kulturnett Hordaland. Allerede i prosjektsøknaden fra Bergen Off. Bibliotek så man at det lå muligheter for samarbeid : ”Prosjektet skal i tillegg legge vekt på å utvikle gode nett-tjenester som kan nyttes som et pilotprosjekt for utvikling av et aktivt kunnskaps-og kulturnett” og “prosjektet skal sees i sammenheng med utviklingen av et `Kulturnett-Hordaland.`”

Kulturnett Hordaland ble etablert som et prosjekt under Hordaland fylkeskommune med prosjektleder knyttet til fylkesbiblioteket. Kulturnett Hordaland er organisert med en styringsgruppe som består av fylkespolitikere, og en prosjektgruppe av administrative ledere i fylkeskommunen. Det er bygget opp med 4 sektorgrupper: Arkivgruppe -Bibliotekgruppe - Kunstgruppe - Museumsgruppe. Samarbeidet med Nettbiblioteket har Hordaland fylkeskommune løst ved at Bergen Off. Bibliotek er representert med et av medlemmene i Bibliotekgruppen og et medlem i Kunstgruppen.

Samarbeidet med Nettbiblioteket har vært beskjedent, men styringsgruppen understreket at et samarbeid mellom Nettbiblioteket og Kulturnytt Hordaland var forutsatt, og at det var tenkt som en gjensidig utnyttelse av kunnskaper og informasjoner. Bergen Off. Bibliotek har således levert stoffet “Musikklivet i Bergen og Hordaland - en lenkesamling” - som er laget og holdes ajour av musikkavdelingen. Det er ikke bidrag fra Kulturnett Hordaland i Nettbiblioteket ennå, men en lenkesamling om litteratur er utarbeidet og vil bli lagt inn.

Tidsbruk.

Nettbiblioteket er utviklet med forholdsvis beskjedne ressurser i følge prosjektregnskapet. To personer har vært engasjert i deler av sin arbeidstid som Nettbliotekarer og hovedansvarlige for den tekniske gjennomføringen. Kristin Valeur Børresens hovedansvar har vært utviklingen og gjennomføringen av tjenestene knyttet til Barneavdelingen og Henrik K. Nielsens ansvar har vært datatekniske og redaksjonelle oppgaver knyttet til utleggingen av stoff.

Avdelinger og enkeltpersoner ved biblioteket er gjort ansvarlig for innhold for øvrig, inkludert oversettelse til engelsk. Mye av arbeidet med å skape innhold i nettbiblioteket erikke tatt med i regnskapets utgiftsoppstilling. Avdelingene er representert i arbeidsgruppen. Felles for det arbeidet som er gjennomført i avdelingene, er at utvikling av innhold i nettbiblioteket er kommet i tillegg til deres ordinære arbeid i stadige travlere publikumsavdelinger.

Beslutninger på veivalg.

For å sikre kvalitet, anvendelighet og kontinuitet i oppfølging /utvikling av Nettbiblioteket, valgte Bergen Off. Bibliotek å knyttet arbeidet med Nettbibliotekets avdelinger til personalet ved tilsvarende fysiske avdelinger ved Bergen Off. Bibliotek. På den måten kom man lett i gang med en naturlig fordeling av oppgavene.

Dette valget førte bl.a. til at forholdsvis mye tid ble brukt på diskusjoner underveis, for å sikre at man ikke gikk i den fellen å lage en tradisjonell nettpresentasjon av det fysiske Bergen Off. Bibliotek.

Det har vært eksperimentert med ulike tilnærmingsmåter, kursen er blitt justert og man har langt på vei lykkes i å finne en løsning som også ivaretar det at Nettbiblioteket skal inneholde endel opplysninger om det fysiske Bergen Off. Bibliotek, som man tidligere fant på bibliotekets hjemmeside.

 

Utdrag av statistikk over Nettbibliotekets besøk

Statistikken blir laget av et program kalt Analog. Bibliotek-Systemer A/S har laget et overbygg for parametersetting for Analog, og det er overbygget som brukes når vi tar ut statistikk.

Mer informasjon om Analog finnes på URL: http://www.analog.cx/

Statistikken registrerer både hvilke sider og hvor mange filer på bibliotekets server som har vært forespurt av andre maskiner, og den registrerer også fra hvilke maskiner forespørselen er kommet.

F.eks. kom det i perioden 1.1.00 - 31.3.00 forespørsler fra 11.978 ulike maskiner rundt om i Norge og resten av verden.

Forespørsler fra bibliotekets egne maskiner er ikke medregnet i statistikken.

Tidsrom

1.4.98-31.3.99

1.4.99-31.3.00

Total antall vellykkede forespørsler

 • 1.248.315
 • 1.615.629

En side består ofte av mange filer. Har en side som består av f.eks. 5 filer vært besøkt, telles dette som 5 forespørsler.

Total antall vellykkede forespørsler etter sider

 • 688.947
 • 777.824

Her telles enwebside som en forespørsel. En webside er vanligvis en fil som ender med .htm, .html eller /, og den kan bestå av mange filer, den kan f.eks. inneholde flere bildefiler. En side kan gå over mange skjermbilder

Uke med høyest besøk

 • 18/98: 18.722
 • 45/99: 84.101

 

 

Hvordan besøket fordeler seg på ukedager

En prosentvis fordeling av antall forespørsler i en gitt periode fordelt på ukens dage viser dette

for mandag-torsdag

et gjennomsnitt på ca 18-19 % pr. dag av totalt besøk i perioden

for fredag

et gjennomsnitt på ca 14 %

for lørdag

et gjennomsnitt på ca 6-7%

for søndag

et gjennomsnitt på ca 5 %.

 

 

Det kan for enkelte dager/uker være store avvik fra dette, men som gjennomsnitt over lengre perioder er denne fordelingen ganske klar.

 

Hvordan besøket fordeler seg over døgnet

50-60% av det totale besøket skjer mellom kl. 10-17

25-30% kl. 17-24 resten kl. 24-10


Dette er gjennomsnittstall, avvik forekommer selvsagt.

Tidsrom

1.4.98-31.3.99

1.4.99-31.3.00

Mest aktive domener

.no

391.049

497.624

.folkebibl.no

71.849

88.405

.fylkesbibl.no

13.934

18.126

.kommune.no

14.272

14.947

.com

147.627

53.887

ukjente

96.562

178.857

.net

24.771

31.588

.se

10.462

3.165

.dk

6.695

2.026

.de

1.254

868

.edu

1.121

1.995

.uk

891

401

.fi

982

353

.nl

849

1.066

.ca

615

1.633

.is

615

406

.fr

480

1.217

Tidsrom

1.4.98-31.3.99

1.4.99-31.3.00

Mest besøkte sider

Søk i katalogen

545.303

540.306

Voksenavdelingen

25.859

37.157

hvorav besøk til Linksidene er

7.285

10.022

Vestlandsforfattere

19.729

29.665

Mest besøk: Gunnar Staalesen

722

910

Musikkavdelingen

13.067

22.096

Hvorav besøk til Griegsidene

5.154

9.873

Barneavdelingen

11.747

19.779

Lokalhistorisk avdeling

6.672

7.180

 

 

Vestlandsforfattere er godt besøkt.

De grundige presentasjonene av Staalesen, Fløgstad og Fosse (på kulturbybibliotekenes nettsted http://www.literature2000.org) er allerede til stor nytte internt i referansearbeidet ved Bergen Off. Bibliotek, og det planlegges derfor tilsvarende presentasjoner for flere av Vestlandsforfatterne. Vi er sikre på at videre utvikling av forfatterpresentasjonene vil være meget vel anvendt bruk av ressurser, og vil derfor arbeide med ekstern tilleggsfinansiering til en videreutvikling.

 

Barneavdelingen. Forsøket med fast åpningstid viste at betydningen av straks å få svar på spørsmål til avdelingen ikke synes så viktig som antatt. Barneavdelingen vil ikke føre dette, relativt ressursbindende, tiltaket videre. Ellers vil avdelingen vedlikeholde og fortsette dagens utvikling.

 

Planer for veien videre

Utfordringen er å utvikle Nettbiblioteket som en selvstendig og annerledes avdeling eller tjeneste ved Bergen Off. Bibliotek.

Når det gjelder innhold er det særlig innen Griegsamlingen og på musikk- og litteraturområdet at planene er kommet langt, både mht. forfatterpresentasjoner og komponistmateriale, med vekt på kunstnere fra vestlandet.

Det er også et sterkt ønske å kunne utvikle flere og bedre tjenester, praktiske og gode, og å skape et fullgodt døgnåpent bibliotektilbud.

Nettbiblioteket skal utvikles videre, selv om prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 1999.

Ressurstilgangen vil avgjøre hvor raskt det kan skje. Med et svært stramt bibliotekbudsjett er det begrenset hvilke ressurser som kan avsees til arbeid med Nettbiblioteket, dersom ekstern tilleggsfinansiering ikke kommer til. Det kan derfor bli perioder da bare vedlikehold og ajourføring av eksisterende innhold kan opprettholdes.

Finansiering:

Bibliotekets styre, Hovedutvalg for fritid og kultur vedtok å bruke inntil kr. 600 000.- av "Bergen Off. Biblioteks tryknings- og informasjonsfond" som egenfinansiering for 1997-1999.

Fra Norsk Kulturråd ble det tildelt kr 100.000 i mai 1997, fordelt med kr 50.000 for hvert av årene 1997 og 1998.

Fra Statens bibliotektilsyn kom første prosjektbevilgning i desember 1997, deretter i juni 1998, og sluttbevilgning i mars 1999, i alt kr.400.000, inkl. utgifter til Statens bibliotektilsyns representant i styringsgruppen.

Utgifter:

Arbeidsstassjon, bærbar PC, programvare kr 73.327,17

Lønn, prosjektmedarbeidere, oversett.eng kr 781.276,12

Honorar Gerhard Stoltz kr 78.800.-

Lønn, prosjektmedarbeidere, oversett.eng kr 781.276,12

Honorar Gerhard Stoltz kr 78.800.-

Honorar, for dikt kr 1.200.-

Oversettelse til fransk, japansk kr 3.500,-

Åpningsarrangementet mars 1998 kr 1.423,-

Kurs/opplæring, og møteutgifter kr 61.504,96

Sum: kr 1.001.031,25


Rapporten er ført i pennen av Gudrun Gregersen og Trine Kolderup Flaten