Rom for møter

Rom for møter er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Offentlige Bibliotek, Vestland fylkesbibliotek og Vestland Innvandrerråd. Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen.

Med Rom for møter - ønsker vi å bidra til mangfold og fremme inkludering mellom nordmenn og innvandrere. Den første prosjektperioden var fra 2017-2021.

Rom for møter - teknologi, spill og integrering (2020-2021) er en utvidelse av Rom for møter-prosjektet. Her skal vi legge vekt på spill som sosial aktivitet og tilgang til digital lek og læring for alle barn og unge fra ulike sosiale lag. På grunn av koronarestriksjoner og vanskeligheter med å holde fysiske samlinger er prosjektet forlenget til 2022.

Vi skaper aktiviteter som blir sosiale møteplasser i lokalsamfunnene der norske og minoritetsspråklige kan møtes på en likeverdig måte rundt felles interesser i tilknytning til folkebibliotekene. Vi vil styrke samarbeidet mellom folkebibliotekene og ulike frivillige organisasjoner i lokalsamfunnene. Prosjektet har fokus på språkforståelse og digital kompetanse da dette er hovednøkler til økt deltakelse og inkludering i det norske samfunnet. Gjennom prosjektet sprer vi tiltak som allerede fungerer godt i noen bibliotek, til bibliotek som ser behovet for samme type aktivitet. I tillegg prøver vi ut tiltak med tanke på videre drift og deling av erfaringer med andre bibliotek.

Les mer om prosjektet her.


Tiltaksområder i prosjektet


Vår bok, mitt språk

I videoserien Vår bok, mitt språk spør vi ansatte og bibliotekbrukere med utenlandsk bakgrunn om å anbefale gode bøker på sitt eget morsmål.

Alle bøkene er til utlån. De fleste har vi både på originalspråket og i oversettelse.

Se videoene her.


BOB UNG - lek og lær med spill og teknologi

BOB UNG – lek og lær med spill og teknologi, er et tilbud som gir unge mellom 15-19 år tilbud om å lære å tegne på I-Pad, lære koding, Scratch, Sphero, VR-briller og selvsagt skal vi spille brettspill! Det blir aktiviteter på hovedbiblioteket og flere bydelsbibliotek gjennom året.


Digitale verksteder

«Makerspace» er blitt en trend innen bibliotek, der bibliotekrommet blir tatt i bruk til ulike praktiske aktiviteter. Her kan mulige innkjøp av utstyr som 3D skrivere, symaskiner og annet teknisk utstyr brukes som en inngang for felles møter på tvers av kulturer. Som igjen kan knyttes til andre aktiviteter som kodekurs for barn.


Språkkafeer og norsktrening

Språkkaféer og norsktrening er i gang i mange av bibliotekene i Bergen og Vestland og en del av disse er i samarbeid med frivillige organisasjoner. Språkkaféene fungerer godt som uformelle møteplasser for språkutvikling. Det er en målsetting at alle folkebibliotekene hvor det er relevant, men som ikke har hatt kapasitet til å starte språkkafé, kan få gjøre det gjennom prosjektet.  Kvam og Jondal er eksempler på kommuner som har startet opp denne type tilbud, der også det å samarbeide på tvers av kommunene trekkes frem som en måte å gjennomføre tiltaket på lokalt. Prosjektet vil utvikle en ressursbank for hvordan man starter en språkkafé og dele opplæringsmateriale til gjennomføring. 

Det er startet spennende tilbud i noen kommuner for å skape likeverdige en-til-en-møter mellom lokalbefolkningen og innvandrere. Bergen Offentlige Bibliotek har startet prosjektet Språkvenn, der to og to personer vil få møtes jevnlig for å lære hverandres språk.

Disse tilbudene kan også være aktuelle for andre bibliotek å starte gjennom prosjektet.


Håndverkstradisjoner

Det er et ønske at aktivitetene man kommer fram til også kan baseres på felles interesser. Her kan håndarbeid på tvers av kulturer være en interessant inngang til språktrening, der man møtes med på et felles grunnlag. Strikking i bibliotek har vært et populært tiltak, for eksempel ved Deichmanske bibliotek i Oslo. Hordaland har en mangfoldig kulturarv, som andre også kan kjenne seg igjen i. Dette kan handle om interesser knyttet til alt fra strikking, treskjæring til hjemmebrygging. Fra de lokale bibliotekene er det også uttrykt et ønske om utstillinger og turneer, der flere kan dra nytte av det samme tiltaket, og det er her en mulighet for å lage konsepter tilknyttet aktuelle håndverkstradisjoner der man kan lage utstillinger og arranger workshop som kan brukes på tvers av fylket.


Den lokale kystkulturen

Det er også verdifullt å sette fokus på kysten i vårt fylke. Biblioteket kan her ses å samarbeide med for eksempel Kystsogelaget og lokale turlag – eller andre interesseforeninger. Sammen kan vi planlegge fisketur for f.eks. språkkaféen som avslutning på sesongen, eller andre aktiviteter som inkluderer innvandrere.  En enkel aktivitet er utlån av fiskestenger.  Det er viktig at de lokale foreningene er med i planleggingen av aktiviteten siden det er de som sitter med kunnskapen. Hos de som flytter inn i lokalsamfunnet kan det også være tradisjonell kunnskap om kyst, fiske og båter som kan deles med de norske deltakerne.  


Rom for fortellinger

Det pågår stadig arbeid tilknyttet bibliotekene som arena for integrering og mangfold, der det kan ligge en gevinst i å knytte sammen ulike prosjekter i større grad. Her er blant annet fylkesbiblioteket og Bergen Offentlige bibliotek engasjert i prosjektet Fortell, u sheeg! - et kurs i tospråklig fortellermetodikk, som legger opp til at lokale bibliotek skal finne samarbeidspartnere for å utvikle formidlingskompetansen sin.

Her kan det ligge en verdi i å bygge prosjektene på hverandre, der midler kan brukes til en inspirasjonsturne rundt flerspråklige fortellinger.  Men aller viktigst å tilby midler til det å faktisk ta i bruk den lokale kompetansen og samarbeidet fra Fortell, u sheeg! prosjektet, for å understøtte lokale formidlingsaktiviteter, med bibliotekene som en møteplass der man kan møtes for å dele historier på tvers av kulturer.


Samarbeidspartnere